Politică prelucrare date cu caracter personal

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. TEMEIUL PRELUCRĂRII

1.1 În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor, în continuare GDPR), Asociaţia Centrul Cultural Clujean are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranță şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale colectate prin intermediul platformei online Google Forms, în cadrul studiului: „Impactul pandemiei COVID-19 asupra organizațiilor culturale din România.”

Centrul Cultural Clujean utilizează platforma Google Forms, un serviciu online furnizat de Google, pentru a colecta date de la diferiți respondenți în cadrul studiului: “Impactul pandemiei COVID-19 asupra organizațiilor culturale din România”. Pentru a ajunge la câți mai mulți respondenți, Centrul Cultural Clujean va promova acest chestionar pe site-ul acestuia www.cccluj.ro dar și pe pagina oficială de Facebook (https://www.facebook.com/cccluj/), cât și pe alte canale considerate relevante pentru colectarea datelor.

 1. SCOPUL PRELUCRĂRII

2.1 Asociaţia Centrul Cultural Clujean prelucrează datele cu caracter personal, colectate direct de la vizitatori și respondenți prin mijloace automatizate.

2.2 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 • Obţinerea informaţiilor necesare și a opiniilor personale ale respondenților în cadrul studiului: „Impactul pandemiei COVID-19 asupra organizațiilor culturale din România.”
 • Efectuarea de comunicări prin intermediul adresei de e-mail furnizată, comunicări de ordin administrativ între Organizator şi respondenți, prin care aceştia sunt încurajați să-și exprime opiniile și să furnizeze informații pentru realizarea studiului.
 1. DEFINIREA TERMENILOR

3.1. Organizator/Operator – se referă la Asociația Centrul Cultural Clujean, cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 58, camera 20, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 166/2010, cod de înregistrare fiscală 27626490;

3.2. Politica GDPR – se referă la prezentul document care descrie politica de confidențialitate a datelor a Centrului Cultural Clujean și care poate fi consultată pe www.cccluj.ro/gdprforms/. Politica GDPR a Centrului Cultural Clujean este completată de politica GDPR expusă de către Google LLC care poate fi accesată la următorul link : https://policies.google.com/privacy?hl=en

3.3. Chestionar/Google Forms – se referă la instrumentul de cercetare realizat de Centrul Cultural Clujean utilizând platforma Google Forms pe baza căruia se colectează datele pentru studiu.

3.4. Durata de prelucrare – se referă la perioada de timp în care datele cu caracter personal vor fi deținute și stocate și presupune o durată de 5 ani.

 1. DATELE PRELUCRATE

4.1 Prin accesarea, folosirea, completarea chestionarului disponibil pe platforma Google Forms și realizat de Centrul Cultural Clujean, vor putea fi colectate automat următoarele date cu caracter personal:

 • Adresa IP a dispozitivului folosit pentru accesarea link-ului;
 • Data şi ora accesării;
 • Site-ul web care a redirecţionat către link-ul chestionarului;
 • Browser-ul utilizat, sistemul de operare al dispozitivului folosit precum şi numele furnizorului de acces;

4.2 Date cu caracter personal mai pot fi colectate şi în mod direct de la respondenți, dacă aceştia completează chestionarul realizat de Centrul Cultural Clujean utilizănd platforma Google Forms. În această modalitate pot fi colectate următoarele date cu caracter personal:

 • Adresă de e-mail a respondentului;
 • Organizația pe care acesta o reprezintă și detalii specifice activității acesteia;
 • Date şi informaţii privind ideile, conceptele, opiniile personale și percepțiile cu privire la impactul COVID-19 asupra organizației pe care o reprezintă.
 1. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1 Informaţiile prelucrate în modalităţile enumerate anterior sunt destinate utilizării de către Asociaţia Centrul Cultural Clujean în scopurile precizate la punctul 2 şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari şi în următoarele situaţii:

5.1.1. entități publice sau private implicate în verificarea, supravegherea, coordonarea activităţii Organizatorului, precum și entităților publice cu atribuții de control și supraveghere a activităților desfășurate și care pot pretinde acces în condițiile legii.

5.1.2. partenerii Organizatorului

5.1.3. furnizorul de servicii IT care asigură funcţionalitatea site-ului www.cccluj.ro pe care va fi promovat chestionarul folosit pentru colectarea datelor

5.1.4. atunci când v-ați exprimat consimțământul dumneavoastră expres, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 2016/679;

5.1.5. atunci când este necesar în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Organizatorului;

5.1.6. atunci când este necesar în scopul intereselor legitime urmărite de Organizator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 1. DREPTURI

6.1. Prin prezenta Politică privind protecția datelor, sunt recunoscute o serie de drepturi în legătură cu datele cu caracter personal, printre care se numără:

Dreptul la informare – pot fi solicitate informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor colectate;

Dreptul la rectificare – datele personale inexacte pot fi corectate sau completate;

Dreptul la ștergerea datelor – se poate obține ștergerea datelor personale, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se contestă exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – persoana în cauză se poate opune prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Organizatorului;

Dreptul la portabilitatea datelor – persoana interesată poate solicita datele personale pe care le-a furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere și de a se adresa instanțelor judecătorești – faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale se poate face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau se poate promova acţiune în faţa instanțelor judecătorești competente;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul persoanei, aceasta îl poate retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – se poate cere şi obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau se poate exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

 1. DISPOZIŢII FINALE

7.1. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat și numai pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația legală și contractuală a păstrării confidențialității lor.

7.2. Organizatorul implementează proceduri fizice electronice şi administrative pentru a proteja informaţiile cu caracter personal care sunt colectate conform prezentei politici.

7.3. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Organizatorul se obligă să respecte legislația în vigoare, notificând breșa de securitate atât persoanelor afectate, cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în termen de 72 ore de la producerea acesteia.

7.4. Asociația Centrul Cultural Clujean va colecta datele enumerate anterior prin intermediul aplicației Google Forms, pusă la dispoziție de către dezvoltatorul Google LLC. Organizatorul va prelucra datele numai prin intermediul acestei platforme și va stoca aceste date în conformitate cu prezentul document. Totuși, având în vedere faptul că va fi utilizată platforma Google Forms, este recomandat ca utilizatorul să citească și modalitatea în care Google prelucrează datele personale. Politica GDPR expusă de către Google LLC poate fi accesată la următorul link : https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.5. Organizatorul nu va putea fi ținut răspunzător în cazul în care va exista o breșă de securitate în cadrul platformei Google Forms, întrucât acesta nu are control și nicio formă de influențare a acestei platforme. Organizatorul este răspunzător doar pentru prelucrarea datelor expuse anterior, modalitatea de prelucrare a acestora și stocarea, securizarea datelor în sistemele proprii.

7.6. Organizatorul are dreptul să prelucreze aceste date în scopul evaluării rezultatului chestionarului și în orice alte scopuri legate de implementarea proiectului. Datele vor fi stocate în conformitate cu prevederile legale, pentru o perioadă  de 5 ani. La sfârșitul acestei perioade, datele vor fi șterse sau returnate aplicanților conform cererii lor.

7.7. Pentru mai multe detalii cu privire la prezenta Politică privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru exercitarea oricărui drept dintre cele menţionate la punctul 5, puteţi trimite o notificare scrisă la adresa de e-mail office@cccluj.ro sau adresa fizică Str. Fluierașului nr 3, Cluj Napoca, persoana responsabilă în acest sens fiind Alexandru Jurcan.